Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

Sáng 11/11, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc Lớp tập huấn (Ảnh: HN)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Trong hơn 30 năm qua, Đảng ta đã có các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn kiện của Đảng về công tác lãnh đạo văn hóa, văn nghệ được ban hành, trong đó có những Nghị quyết có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà như: Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”; Nghị quyết TW9 về “Xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”… Ở nghị quyết này, Đảng chỉ rõ một số yếu kém, khuyết điểm của văn học, nghệ thuật: “Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa theo kịp thực tiễn sáng tác”. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn khá lạc hậu và bất cập, chưa giải đáp được nhiều cấn đề thiết yếu của đời sống. Lý luân văn học, nghệ thuật mác-xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó. Hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với sáng tác. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp, tình chiến đấy của phê bình bị xem nhẹ; xuất hiện lối phê bình cảm tính, dễ dãi, thiếu hệ thống tiêu chí tin cậy, văn hóa phê bình bị xem nhẹ…

Nhằm phát huy ưu điểm đã có, khắc phục nhanh những yếu kém, bất cập nêu trên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ đang tích cực hoạt động trên lĩnh vực này. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã liên tục mở các lớp tập huấn lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ đang hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong phạm vi cả nước; tính tới thời điểm này, đã hoàn thành 13 lớp tập huấn.

Lớp tập huấn lần thứ 14 với chủ đề “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay” sẽ cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật; đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới; trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế; nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ chỉ đạo, quản lý, tham mưu phụ trách mảng văn hóa – văn nghệ của các Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; các cán bộ quản lý; phóng viên, biên tập viên văn nghệ của các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình ở Trung ương, địa phương. Ngoài ra, còn có một số cán bộ, giáo viên giảng dạy bộ môn văn học, nghệ thuật, hoặc trực tiếp tham gia viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật… các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trong các ngày từ 11/11 đến 14/11, các học viên sẽ được học 3 chuyên đề: “Quán triệt đường lối, quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay”; “Một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay”; “Kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật”. Bên cạch đó, các học viên cũng được nghe thông tin về tình hinh âm nhạc, báo chí, xuất bản, sang tác văn học, nghệ thuật múa… những năm gần đây.

Qua các chuyên đề và thông tin được cung cấp trong Lớp tập huấn sẽ giúp mỗi học viên nắm vững hơn, hiểu biết sâu sắc các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung và phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Trên cơ sở đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động văn học, nghệ thuật của mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay, làm lành mạnh đời sống văn học, nghệ thuật./.

HN

dangcongsan

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb