Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phát triển hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Chiều 10/9, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định: Từ khi triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò tổ chức chính trị – xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Liên hiệp Hội Việt Nam đang trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện mục tiêu quan trọng của Đảng là “gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí”, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức.

Báo cáo đánh giá: Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng rất quan tâm, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác trí thức. Tuy nhiên, một số cấp ủy và chính quyền các cấp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của các tổ chức tập hợp trí thức; vẫn còn nhiều bất cập trong việc thể chế hóa các văn bản của Đảng; nhiều văn bản chỉ đạo chưa đảm bảo tính nhất quán; một số chính sách chậm được ban hành, không sát thực tế….

Thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một tổ chức chính trị – xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đã đưa ra kiến nghị để xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh của trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động ngày càng có hiệu quả và đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trong đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, thường xuyên có các buổi gặp gỡ, làm việc để nắm bắt kịp thời tình hình về công tác Liên hiệp Hội và công tác trí thức. Trước mắt, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đối với Đề án “Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương” theo tinh thần Công văn số 7042-CV/VPTW ngày 29/6/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản phù hợp chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của trí thức và các hội trí thức…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá: Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức chính trị – xã hội có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; là địa chỉ tin cậy để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn của quốc gia, địa phương, đơn vị. Đồng thời, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hóa công tác giáo dục – đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực này mang lại giá trị tích cực trong đời sống xã hội…

Trên tinh thần tiếp tục quán triệt quan điểm đã nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ để hiện thực hóa quan điểm này, phải có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới nội dung và phương thức, chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và theo Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị. Qua đó để Liên hiệp Hội thực sự là ngôi nhà chung, tập hợp, động viên, phát huy đội ngũ trí thức, khoa học, công nghệ hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước trong giai đoạn hiện nay; khẳng định vị trí, vai trò cả đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định vai trò, vị trí tổ chức chính trị- xã hội của Liên hiệp Hội từ Trung ương tới địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Liên hiệp Hội Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, đặc biệt là những nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ trí thức, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo để khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao sức lao động, nâng cao chất lượng và sự cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh… Đồng thời cần phải kiên trì tổ chức sắp xếp lại các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam một các khoa học, mạnh mẽ theo chủ trương về định hướng quy hoạch.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Liên hiệp Hội cần phát triển hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị, các dự án phát triển kinh tế xã hội… Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, gắn bó hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt cần phối hợp để tổng kết 10 năm Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó, chú trọng đưa ra kiến nghị sâu sắc…

Đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb