Bảng giảm giá quảng cáo 2017

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH MỨC GIẢM GIÁ QUẢNG CÁO
TRÊN ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BÌNH PHƯỚC

(Đã bao gồm thuế VAT, Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

Ban hành kèm theo Quyết định số:  ……/QĐ-PTTH  ngày ….. tháng  …..  năm 2016.

A. TRUYỀN HÌNH BPTV1 ( Kênh 35 UHF ):
1. Đối với khách hàng là các đơn vị hoạt động quảng cáo tại Việt Nam

STT

TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG (VNĐ)

GIẢM GIÁ (%)

1

  800.000.000

20

2

1.000.000.000

25

3

1.500.000.000

26

4

2.000.000.000

27

5

2.500.000.000

28

6

3.000.000.000

30

7

5.000.000.000

35

8

10.000.000.000

40

2. Đối với khách hàng trực tiếp là các nhà sản xuất

STT

TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG (VNĐ)

GIẢM GIÁ (%)

1

20.000.000

6

2

30.000.000

7

3

50.000.000

8

4

100.000.000

10

5

150.000.000

12

6

200.000.000

14

7

250.000.000

16

8

300.000.000

18

9

350.000.000

20

10

400.000.000

22

11

450.000.000

24

12

500.000.000

26

13

550.000.000

28

14

600.000.000

30

 

  • Các trường hợp giảm giá đặc biệt khác, phải được sự đồng ý của Ban Giám Đốc phê duyệt bằng văn bản.
  • Khách hàng có doanh số quảng cáo vượt trên 1.000.000.000đ sẽ được hưởng chế độ ưu đãi bằng văn bản do Ban Giám Đốc quy định.

 

B. PHÁT THANH FM:

STT

TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG (VNĐ)

GIẢM GIÁ (%)

1

10.000.000

10

2

15.000.000

12

3

30.000.000

14

4

40.000.000

16

5

50.000.000

18

6

60.000.000

25

7

                          100.000.000 (trở lên …)

30

 

*Chế độ giảm giá này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

*Các quy định ban hành trước đây không còn giá trị thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

-          Các Cty, Doanh nghiệp;

-          Các Cty Quảng cáo;

-          Lưu VT, P. DV-QC.