Bình Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đang được tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ảnh minh họa (Nguồn: tapchicongsan.org.vn)

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đang được tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tỉnh ủy Bình Thuận xác định đây là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo đó, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện Nghị quyết số 18 trên cơ sở rà soát thực trạng và về tổ chức bộ máy, xây dựng lộ trình cụ thể cả giai đoạn và từng năm. Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời, phát huy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh, cho biết: Theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 62 cơ quan, địa phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong đó, có 55 đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 7 đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý). Tính đến ngày 16/3/2018, toàn tỉnh đã có 39/62 cơ quan, địa phương, đơn vị đã gửi kế hoạch về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đạt tỷ lệ gần 62,9%. Do công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động được quan tâm cùng với sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình triển khai Nghị quyết số 18 nên nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức khá đầy đủ, đúng đắn và chấp hành tốt chủ trương này.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU, Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm các đơn vị rà soát Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu và lộ trình, đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so với biên chế Trung ương giao năm 2015 theo Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tin gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả, các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. Vấn đề này phải thực hiện trong năm 2018 và cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh cũng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị này triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra./.

Nguyễn Thanh/TTXVN

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb