aA

Chính trị 18:36, 17/05/2024 GMT+7

Toàn tỉnh triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng

PV
Thứ 6, 17/05/2024 | 18:36:10 1,376 lượt xem
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 258-KH/TU ngày 13-5-2024, triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Việc triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 4-4-2024 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Nội dung sáng tác về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm sau:

 Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 20-11-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 4-5-2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Để thực hiện kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng đảm bảo toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức - cán bộ; dự trù kinh phí thực hiện (nếu có); báo cáo kết quả triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này; tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa Giải Búa liềm vàng để động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm tác giả, tác giả tham dự giải.

Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức và phân công các nhà báo có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm tích cực tham gia giải; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 14-5-2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước có Công văn số 381-CV/BCSĐ triển khai thực hiện Kế hoạch số 258-KH/TU, ngày 13-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

 Ngày 17-5-2024, UBND tỉnh có Văn bản số 1666/UBND-KGVX gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Giao các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 258- KH/TU ngày 13-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa Giải Búa liềm vàng để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm tác giả, tác giả tham dự giải theo quy định.

  • Từ khóa
196982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu